Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3780/τεύχος β/ 08-09-2020

Άρθρο 8

Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό
COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής
ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου,
όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προ-
σκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή
από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών
αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:
i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοή-
θεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες
από την ολοκλήρωσή της.
ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από
δώδεκα (12) μήνες.
iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς ορ-
γάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις
(24) μήνες.
iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοα-
νεπάρκεια (HIV και CD4 <500).
vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία
(prednisolone >20mg/μέρα).
vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νε-
φρική ανεπάρκεια.
viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή
καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως
κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές
με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη
γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά
προβλήματα.
γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνω-
στική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο
χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.
2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι
σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μα-
θημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.