Δικαιολόγηση απουσιών

Δικαιολόγηση απουσιών

Οι ενήλικοι μαθητές (που έχουν κλείσει τα 18 τους χρόνια), μπορούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά που υπογράφουν οι ίδιοι.Για τους ανήλικους μαθητές τα δικαιολογητικά πρέπει να τα προσκομίζουν οι Γονείς και Κηδεμόνες. Ο μέγιστος αριθμός των ημερών που μπορούν να δικαιολογηθούν με τα δικαιολογητικά αυτά, χωρίς ιατρική βεβαίωση, είναι 10.

Απουσίες εκτός των 10 ημερών, θεωρούνται δικαιολογημένες, αν προσκομιστούν βεβαιώσεις από ιατρό ή νοσοκομείο. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών και των βεβαιώσεων, πρέπει να γίνεται εντός 10 ημερών. Δεν δικαιολογούνται απουσίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που δηλώνονται στη Διεύθυνση.

Οι ανήλικοι μαθητές δεν επιτρέπεται να φεύγουν ενδιάμεσα του ωραρίου, χωρίς άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου. Ταυτόχρονα ειδοποιείται το σπίτι τους. Επίσης υπάρχει τηλεφωνική και γραπτή ενημέρωση των γονέων, στη περίπτωση που ο μαθητής συγκεντρώσει 15 απουσίες.