Τεχνικός δομικών έργων & γεωπληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2.  Οικοδομική
3.  Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και ‘Εργων Υποδομής 1Θ+2Ε
4.  Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά ‘Εργα
5.  Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2Θ+2Ε
6.  Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ II
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο