Εξετάσεις – Βαθμολογία – Προαγωγή – Απόλυση

Εξετάσεις – Βαθμολογία – Προαγωγή – Απόλυση

Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα που είναι γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο γραπτό βαθμό και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

Στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθήματος.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται απ’ο τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του β’ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από την λήξη των μαθημάτων του β’ τεραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτή της εξέτασης αποτελεί ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό “κακώς” μηδέν (0).

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής και απολυτηρίου (Γενικός Μέσος ΄Ορος (Γ.Μ.Ο.)

Για όλες τις τάξεις του ΕΠΑΛ, ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μέσο Ορο των βαθμών ετήσιας απόδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων που είναι γραπτώς εξεταζόμενα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Για τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε αυτά αναγράφεται στο απολυτήριο ή αποδεικτικό καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑΛ – Πτυχίου ΕΠΑΛ

Βαθμός Απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων της τελευταίας τάξης (Γ’ για τα ημερήσια και Δ’ για τα εσπερινά). Στο απολυτήριο αναγράφονται εκτός από το βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που ακολούθησε ο μαθητής και οι βαθμοί ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων της τελευταίας τάξης

Βαθμός Πτυχίου για τα ημερήσια ΕΠΑΛ είναι ο Μέσος Ορος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης. Στο πτυχίο αναγράφεται εκτός από τον Βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής.

Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μια φορά και δεν αλλάζουν. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των ιδιωτικών ΕΠΑΛ θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών, απόκτηση πτυχίου


Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων, ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για:

Την προαγωγή, τη απόλυση και την χορήγηση πτυχίου στους μαθητές.

Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την απόρριψη των μαθητών.

Τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών.

Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον δέκα(10)

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης που είναι γραπτώς εξεταζόμενα τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα(9.5) και σε κανένα από αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότερος του οκτώ(08).

Οι μαθητές της Α’ και Β’ Τάξης που δεν προάγονται, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά σε όλα τα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος του δέκα(10). Στα μαθήματα που θέση γραπτού βαθμού επέχει ο βαθμός της εργασίας, το θέμα της προβλεπόμενης ατομικής εργασίας είναι το ίδιο με αυτό που τους είχε ανατεθεί.

Οι μαθητές της Γ’ τάξης που δεν απολύονται ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και εξετάζονται ως ακολούθως:

Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν λάβει πτυχίο, σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα(9,5)